تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

 ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد
که امشب با ناله ای بغض آلود
بر دیار این دل خسته

اشک می ریزد

 

 

سوختم باران بزن ...

شاید تو خاموشم کنی...

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی!

آه باران...

من سرا پای وجودم آتش است...

پس بزن باران...

بزن شاید تو خاموشم کنی...

 
ششم مهر 89 | نظرات ()