تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

حسین (ع) بیشتر از آب تشنه لبیک بود  

ولی افسوس که به جای افکارش  

زخمهای تنش را نشانمان دادند  

و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.  

(دکتر علی شریعتی)

 
بیست و سوم آذر 89 | نظرات ()